MIJN WINKELWAGEN
Betaling
1. Contractpartner, geldigheid

1.1 Voor alle zaken die in de internetshop modellbahnshop-lippe.com met de klant worden afgesloten, is CASISOFT MindWare GmbH de contractpartner.

1.2 Voor al onze overeenkomsten, leveringen en andere prestaties, gelden uitsluitend deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden in de geldende versie die van toepassing is op het tijdstip van bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet door ons erkend, tenzij wij daarin nadrukkelijk hebben toegestemd.

2. Contractsluiting

2.1 Het afbeelden van de producten in de Online Shop moet niet beschouwd worden als een bindend aanbod maar als een uitnodiging tot bestelling. Alle aanbiedingen gelden "zolang de voorrad strekt", indien niet anders vermeld staat bij de producten. Schrijffouten voorbehouden.

2.2 Door te klikken op de knop "Bestelling afsluiten" in de afsluitende stap van het bestelproces, doet u een rechtsgeldige bestelling van de zich in het winkelmandje bevindende producten. De koopovereenkomst komt tot stand als wij uw bestelling door een opdrachtbevestiging per E-mail onmiddellijk na de ontvangst van uw bestelling aannemen.

2.3 U heeft de mogelijkheid de koopovereenkomst in de Duitse of Engelse taal af te sluiten.

3. Prijzen, levering

3.1 De prijzen op het moment van bestellen. Prijzen zijn inclusief BTW.

Voor leveringen binnen Duitsland wordt verzending van bestellingen onder 30 € in rekening gebracht met 4,90 €, bij orders van minder dan 100 € geldt een toeslag van 3,90 €, bij bestellingen van 100 € is het gratis.
Voor leveringen in Oostenrijk en Nederland wordt 7,90 €, vanaf een orderwaarde van 100 €, alleen proportionele verpakking en verzendkosten van 3,90 € in rekening gebracht.

Dit aanbod geldt niet voor reserveonderdelen. Voor reserveonderdelen, de evenredige en verpakking kosten bedroegen 1 € in Duitsland en € 7,90 voor de Oostenrijkse en Nederland. We moeten ook een extra administratiekosten van € 3,20 voor de reserveonderdelen te verhogen.

Bestellingen binnen de EU € 7,90, vanaf € 100 orderwaarde berekenen wij de verzendkosten van € 3,90. Zij is van toepassing met de volgende uitzonderingen: *

* Het aanbod geldt niet voor reserveonderdelen, dealers en niet sparen voor uitzendingen in de volgende regio's:
Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden, Cyprus, Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Ceuta en Melilla, Gibraltar

De verzendkosten voor landen buiten de EU worden automatisch berekend is zodra u uw adres hebt ingevoerd.

3.2 Leveringen aan niet-EU landen: Bij leveringen in niet-EU landen, kunnen aanvullende belastingen en kosten van toepassing zijn.
Aanwijzingen vindt u bijvoorbeeld onder:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_on_services/index_en.htm

3.3 Wanneer u een beroep doet op levering door middel van onze service, dan geschiedt de levering af magazijn aan het door de klant opgegeven adres van levering voor zover niet anders overeengekomen.

4. Betaling
Als niets anders overeengekomen is, kunt u vooraf betalen, per credit card of via het "PayPal" betaalsysteem. Uw creditcard or PayPal-rekening wordt belast met de kosten na afsluiting van de bestelling.

5. Levertijden
Bij direct verzendklare producten bedraagt de levertijd gemiddeld ca. 1-3 werkdagen.
Voor producten die bij de fabrikant besteld moeten worden, bedraagt de gemiddelde levertijd ca. 5-10 werkdagen.
Als er vertragingen optreden bij de levering, dan zullen wij u vanzelfsprekend daarover inlichten.

6. Schuldvergelijking, terughouding

6.1 U bezit slechts een recht op schuldvergelijking wanneer uw tegenaanspraken rechtsgeldig juridisch zijn vastgesteld of niet bestreden zijn, of als deze schriftelijk door ons erkend worden.

6.2 De klant kan het recht van retentie slechts tot zover geldend maken, als zijn tegenaanspraak op dezelfde contractverhouding berust.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven ons eigendom totdat aan alle op de klant bestaande aanspraken is voldaan.

8. Garantie, klantenservice, fabrieksgarantie

8. 1 Garantie
De garantie geschiedt volgens de wettelijke bepalingen. Bij alle defecten die optreden tijdens de wettelijke garantietermijn van 2 jaar na levering bezit u het juridische recht op vergoeding (naar keuze: verhelpen van defect, of levering van een nieuw product) en – indien er juridische voorwaarden van toepassing zijn – de wettelijke rechten op vermindering of herroeping en schadevergoeding.

8.2 Klantenservice U kunt onze klantenservice bereiken met uw vragen, reclamaties en bezwaren, op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer +49 (0)5231-9807-123 en per E-mail op kundenservice@modellbahnshop-lippe.com.

8.3 Als op het tijdstip van de overdracht het gekochte artikel een defect heeft dat wij moeten herstellen, dan kan de klant slechts de verhelping van het defect of de levering van een artikel zonder defect verlangen (vergoeding). Wij kunnen de door de klant gekozen vorm van vergoeding weigeren, als deze slechts met buitensporige kosten te realiseren is. Daarbij moeten vooral de waarde van het artikel in perfecte conditie, de betekenis van het defect en de vraag in aanmerking genomen worden of de andere vorm van vergoeding kan worden toegepast, zonder aanzienlijke nadelen voor de klant. De aanspraak van de klant beperkt zich in dit geval op de andere soort van vergoeding; ook deze kunnen wij wegens buitensporige kosten weigeren. Als wij voor het doel van de vergoeding een artikel zonder defect leveren dan moet de klant het defecte artikel retourneren en een vergoeding voor het gebruik betalen.

8.4 Als wij niet in staat, of niet bereid zijn, om vergoeding te verlenen, of als de vergoeding door oorzaken waar wij mee te maken krijgen, langer dan de overeengekomen tijd vertraagd wordt, dan is de klant naar eigen keuze gerechtigd om de overeenkomst ongedaan te maken en een overeenkomstige vermindering van de aankoopprijs te verlangen. Bij het ongedaan maken van de overeenkomst door de klant, zijn wij verplicht om de van elkaar ontvangen prestaties terug te geven. Als de klant van het artikel gebruik gemaakt heeft, moet hij hiervoor betalen.

8.5 De verjaringstermijn voor garantieaanspraken bedraagt bij gebruikte voorwerpen 1 jaar, bij nieuwe artikelen 2 jaar. Als een defect pas na 6 maanden na overdracht blijkt, dan moet de klant bewijs aanvoeren dat het artikel al bij de overdracht defect was.

8.6 Garantieaanspraken tegen ons kunnen slechts door de klant gedaan worden en zijn niet overdraagbaar.

8.7 Bovendien heeft de klant mogelijk bepaalde aanspraken op de fabrikanten ten gevolge van de desbetreffende fabrieksgarantieverklaringen, die vaak bij producten zijn bijgevoegd. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk maar zullen u graag van dienst zijn in het kader van onze service.

8.8 Bij alle mogelijke situaties waarbij het om garantie draait, moet u de garantiedocumentatie lezen die bij elke zending wordt bijgevoegd. In geval van twijfel, kunt u bellen met Service Hotline +49 5231-9807123. Zo kunt u er behoorlijk toe bijdragen dat een mogelijk garantiegeval snel wordt afgewikkeld.

8.9 Voor overige gevallen kunt u correspendentie, eventuele vragen, kritiek opmerkingen of klachten richten aan: CASISOFT MindWare GmbH, Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8, 32760 Detmold.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen, noch ten opzichte van een publiekrechtelijk vermogen, niet voor zakelijke schade, en vooral niet voor omzetderving of andere vermogensschade.

9.2 Tegenover de klanten is de aansprakelijkheid, hetzij bij schade door opzet of grove nalatigheid, begrensd tot de schade die normaal te voorzien is. Verdergaande aanspraken van de klant gebaseerd op alle andere rechtsgronden zijn uitgesloten.

9.3 De voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, zolang ons, of onze medewerkers, opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd kan worden of schade ten gevolge van een inbreuk op essentiële plichten of aanspraken ten gevolge van de overeenkomst, volgens de paragrafen 1,4 van de [Duitse] productaansprakelijkheidswetgeving. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij schade inhoudend overlijden, lichamelijk letsel, of aantasting van de gezondheid. In deze gevallen zijn wij onbeperkt aansprakelijk, ook bij nalatigheid van onze legale vertegenwoordiger(s) of medewerkers. De aansprakelijkheid wegens garantieverklaringen blijft onaangetast.10. Recht op herroeping

De afnemers hebben twee weken het recht om de aankoop te annuleren. Het Duitse ministerie van justitie beveelt ter voorlichting over dit recht het volgende voorbeeld aan, dat door einige rechtbanken toch voor ontoereikend verklaard wird. Daarom informeren wij u, dat de termijn ander dan hierna beschreven wordt, op zijn vroegst op de dag na de ontvangst van de producten en de volgende schriftelijke voorlichting (bijv. Brief, fax, E-mail) begint. Bij de uitoefening van het recht tot herroeping geschiedt de retourzending in ieder geval voor ons risico.Voorlichting over herroeping

Recht op herroeping

U kunt uw overeenkomst binnen twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. Brief, fax, e-mail) of door terugzending van het artikel ongedaan maken, wanneer de zaak aan u overgelaten wordt na afloop van de termijn. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijk informatie, maar niet vóór ontvangst van de artikelen door de ontvanger (bij de herhaalde levering van gelijksoortige artikelen niet voordat de eerste deellevering ontvangen wordt) en ook niet voordat wij aan onze plicht tot informatieverstrekking hebben voldaan volgens § 312c sectie 2 BGB in combinatie met § 1 sectie 1, 2 en 4 BGB-InfoV evenals onze plichten volgens § 312e sectie 1 zin 1 BGB in combinatie met § 3 BGB-InfoV. Voor het inachtnemen van de herroepingstemijn voldoet het op de juiste tijd verzenden van de herroeping of het product. De herroeping moet u richten aan:

CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

Gevolgen van herroeping
In geval van een geldige herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden teruggegeven en de belastingen/rechten teruggevorderd worden. Als u ons de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk niet, of slechts in verslechterde toestand terugzenden, moet u ons ook tot die hoogte compenseren voor het verlies aan waarde. Bij het afstand doen van zaken geldt dit niet als de verslechtering van de zaak uitsluitend op hun test, zoals dit voor u in de winkel mogelijk zou zijn geweest, valt terug te voeren. Overigens kunt u de plicht tot het vergoeden van de waarde vermijden, door een door het reglementaire gebruik van het artikel ontstane verslechtering uit te sluiten wanneer u het artikel niet als uw eigendom in gebruik neemt en alles nalaat wat de waarde daarvan kann aantasten. Als artikelen als pakket kunnen worden teruggezonden kunt u dit doen voor ons risico. U moet de kosten voor de retourzending dragen als het/de geleverde artikel(en) met het/de bestelde artikel(en) overeenstemt en als de prijs van de retourzending een bedrag van 40 Euro niet te boven gaat, of als u bij een hogere prijs van het product op het tijdstip van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deel van de afbetaling voldaan heeft. In andere gevallen is de retourzending voor u kostenloos. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald. De verplichting tot het doen van betalingen moet binnen 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor uzelf op het tijdstip van verzending van de herroepingsverklaring en/of het artikel, voor ons begint deze bij de ontvangst daarvan.

Einde van de voorlichting over herroeping
11. Gegevensbescherming

11.1 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
U kunt onze pagina bezoeken, zonder persoonlijke gegevens bekend te hoeven maken. We slaan slechts de gegevens op, zonder persoonlijke vermelding, zoals bijv. de naam van uw Internet Service Provider, de pagina, waarvan u ons bezoekt, of de naam van het vereiste bestand. Deze gegevens worden uitsluitend toegepast ter verbetering van ons aanbod en staan geen conclusies over uw persoon toe. Persoonlijke gegevens worden slechts verzameld, wanneer u deze binnen het kader van uw bestelling, bij de opening van een klantenrekening of bij de registratie voor onze nieuwsbrief, vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte gegevens zonder uw nadrukkelijke toestemming uitsluitend ter vervulling en afwikkeling van uw bestlling. Met de volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens vor de verdere toepassing geblokkeerd en na afloop van de belastingtechnische en handelsrechtelijke voorschriften gewist, voor zover u niet nadrukkelijk de verdere toepassing van uw gegevens heeft toegestaan. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw naam (optie) en uw E-mailadres met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich voor de nieuwsbrief afmeldt.

11.2 Doorgeven van persoonlijke gegevens, kredietwaardigheidstest
Uw gegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de bestelling belast wordt, voorzover dit voor de levering van de producten nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling doet. Voorzover wij concessie vooraf moeten leveren, halen wij voor de behartiging van onze eigen terechte interesses zo nodig een kredietwaardigheidsrapport bij SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. De bescherming van uw belangen wordt in acht genomen volgens de wettelijke bepalingen.
De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

11.3 Toepassing van cookies
In deze shop worden in de cookies informatie over de inhoud van uw winkelmandje opgeslagen, die dan bij uw volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Als u zich bij ons aanmeldt, of een bestelling wilt opgeven, hebben wij uw klantengegevens nodig. De gegevens die in een cookie zijn opgeslagen maken het voor u overbodig om formulieren in te vullen. De aangemaakte cookies hebben een levensduur van zes maanden. U kunt in uw webbrowser bovendien het aannemen van cookies van deze pagina beheren en eventueel blokkeren.

11. Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld, door middel van SSL (128 bits), over het Internet verzonden. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. De toegang tot uw klantenrekening is slechts na invoer van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons heeft beëindigd, vooral wanneer u de pc samen met anderen gebruikt.

11. Recht op informatie
Volgens de Duitse wetgeving over de bescherming van gegevens heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en indien nodig het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

11.6 Herroeping van gegeven toestemming
De volgende toestemming(en) heeft u tijdens het bestellingsproces nadrukkelijk gegeven. Wij willen u erop wijzen dat u uw toestemming op elk gewenst moment met een toekomstige werking kunt herroepen.

11.7 Toestemming voor E-mail reclame
[] Ik wil graag regelmatig interessante aanbiedingen per E-mail ontvangen. Mijn E-mailadres wordt niet aan andere ondernemingen doorgegeven. Deze toestemming voor het gebruik van mijn E-mailadres voor reclamedoeleinden kan ik op elk gewenst moment in de toekomst herroepen als ik op de link "Afmelden" aan het einde van de nieuwsbrief aanklik, of de optie "Nieuwsbrief" in het clublidgedeelte deactiveer.

Alle gegevens van klanten worden door ons opgeslagen en verwerkt volgens de betreffende regelgeving van de Duitse wetgeving voor bescherming van gegevens (BDSG) en telediensten (TDDSG).

11.9 Aanspreekpartner voor gegevensbescherming
Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens evenals het herroepen van verleende toestemming kunt u zich wenden tot:

CASISOFT MindWare GmbH
modellbahnshop-lippe.com
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
D-32760 Detmold
Tel: +49 5231 9807-123
Fax: +49 5231 9807-136
E-mail: kundenservice@modellbahnshop-lippe.com

12. Wettelijk domicilie en vigerend recht

12.1 De bevoegde rechtbank bij uitstek, voor alle geschillen over de Algemene Bedrijfsvoorwaarden en de volgens deze voorwaarden gesloten opdrachten, is Detmold of een andere door ons gekozen rechtbank, voorzover de klant een koopman in de zin van de Duitse Handelswetgeving (HGB) of een publiekrechtelijke organisatie is.

12.2 Overeenkomsten die onder deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden gesloten worden, vallen onder het Recht van de Duitse Bondsrepubliek, onder uitsluiting van het universele VN kooprecht (CISC). Bij overeenkomsten voor een bepaald doel, dat niet gerekend kan worden tot de beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteiten van de gerechtigde (verbruiker), geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre als niet de verleende bescherming door dwingende bepalingen van de staat, waar de verbruiker normaal verblijft, ongedaan gemaakt wordt.

13. Slotbepalingen
Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk krachteloos zijn of hun juridische werking later verliezen, dan wordt hierdoor de werking van de overige zakelijke bepalingen niet aangetast.