MIN KUNDVAGN
Allmänna villkor
Ångerrätt Kunden kan häva avtalet skriftligt inom en månad (t.ex. per brev, fax eller e-post) utan att ange skäl, eller genom att skicka tillbaka varan, om varan har överlämnats till kunden innan tidsfristens slut. Tidsfristen börjar i och med erhållandet av denna skriftliga information, dock inte innan varan har nått mottagaren (inte innan mottagandet av första delleveransen vid återkommande leveranser av likvärdiga varor) och inte heller innan vi har uppfyllt vår informationsplikt enligt § 312c stycke 2 BGB i kombination med § 1 stycke 1, 2 och 4 BGBInfoV, samt våra förpliktelser enligt § 312e stycke 1 mening 1 BGB i kombination med § 3 BGB-InfoV. Kunden håller sig inom tidsfristen genom att skicka iväg den skriftliga hävningen av köpet eller produkten i tid. Hävningen av köpet ska skickas till: CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

E-Mail: kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com

Effekter av en hävning av köpet Om köpet hävs, måste båda parter återgälda erhållna prestationer och i förekommande fall återbära andra fördelar (t.ex. räntor). Om du endast kan återsända/återgälda en del av eller inget av prestationen eller endast i försämrat skick, måste du eventuellt kompensera oss för detta. Du behöver inte kompensera oss för värdeförsämring som uppstår genom att produkten tas i bruk på ett ändamålsenligt sätt. Vi står för risken för varor som återsänds per paket. Du får betala kostnaden för återsändning, om den levererade varan motsvarar den beställda varan och priset för den vara som ska återsändas inte överstiger 40 euro eller om du vid tidpunkten för återsändningen inte har betalat varan eller gjort en avtalsenlig delbetalning, även om varan kostar mer än 40 euro. Annars är återsändningen gratis. Varor som inte skickas som paketförsändelser hämtas hos dig. Ev. återbetalning måste göras inom 30 dagar. För dig påbörjas betalningsfristen i och med att du skickar meddelandet om hävning av köpet eller varan, och för oss påbörjas fristen i och med att vi mottar meddelandet/varan.

1. Avtalspart, giltighetsområde 1.1 Vid alla affärer med kunden i webbutiken modellbahnshop-lippe.com är CASISOFT MindWare GmbH avtalspart. 1.2 Vid alla våra avtal, leveranser och övriga tjänster gäller endast de allmänna villkoren i den medföljande versionen som gällde vid tidpunkten för beställningen. Vi accepterar inte avvikande kundvillkor, såvida inte vi uttryckligen har godkänt dessa.

2. Slutande av avtal 2.1 Visning av produkterna i webbutiken är inget rättsligt bindande erbjudande, utan bara en uppmaning till beställning. För alla produkter gäller principen ”så långt lagret räcker”, såvida inte något annat anges vid produkterna. Med reservation för fel. 2.2 Genom att klicka på knappen ”Slutför beställning” under det sista steget i beställningsrutinen skickar du en bindande beställning av de varor som finns i varukorgen. Köpeavtalet upprättas när vi har godkänt din beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post omedelbart efter beställningen. 2.3 Du kan välja mellan att teckna köpeavtalet på tyska eller engelska.

3. Priser och fraktkostnader

3.1 The prices at the time of ordering. Prices are inclusive of VAT.
För leveranser inom Tyskland frakt kommer att debiteras med 1 €.
För leveranser inom Österrike och Nederländerna 3.90 €, från ett ordervärde på 100 € endast proportionella förpacknings- och fraktkostnader för 1 € debiteras.

Detta erbjudande gäller inte reservdelar. För reservdelar, kosta förpackningen 6,90 € i Tyskland och € 7,90 för Österrike och Nederländerna. Vi måste också höja en extra expeditionsavgift på 3,20 € för reservdelar.

Order inom EU 7.90 €, från ett ordervärde på 100 € endast proportionella förpacknings- och fraktkostnader för 3.90 € debiteras. Följande undantag gäller: *

* Offer not valid for spareparts, resellers and not for shipments in the following regions:
Azores, Madeira, Canary Islands, Cyprus, French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Ceuta and Melilla, Gibraltar

The shipping costs to non-EU countries are automatically calculated once you have entered your address.
The exact costs appear on both your order in the shopping cart and on your invoice.

3.2 Deliveries to countries abroad the European Union.
Additional customs duties and fees will be charged for deliveriesto countries abroad the European Union.
Details can be found HERE

4. Betalning Artiklarna betalas, såvida inte ett annat betalningssätt har överenskommits, genom förskottsbetalning, kreditkort eller betalningstjänsten ”PayPal”. Pengarna dras från ditt kreditkorts- eller PayPal-konto när beställningen har slutförts.

5. Leveranstider För varor som är klara att skickas omedelbart är leveranstiden normalt ca 1–3 arbetsdagar. För varor som måste beställas från tillverkaren är leveranstiden normalt ca 5–10 arbetsdagar. Vid eventuella förseningar kommer vi givetvis underrätta dig.

6. Kvittning, retention 6.1 Du har endast kvittningsrätt, om din motfordran har blivit prövad i domstol, inte kan bestridas eller om vi skriftligt har godkänt denna. 6.2 Kunden kan bara åberopa sin retentionsrätt om hans/hennes motfordran baseras på samma avtalsvillkor.

7. Äganderättsförbehåll Den leverade varan är vår egendom tills kunden har fullgjort betalningen.

8. Garanti, kundtjänst, tillverkargaranti 8.1 Garanti Våra garantivillkor följer de lagstadgade bestämmelserna. Vid alla brister som uppstår inom den lagstadgade garantitiden på två år från leveransdatumet har du lagstadgad rätt till kompensation (du väljer mellan: reparation eller ersättningsprodukt) och, under förutsättning att de rättsliga kraven har uppfyllts, lagstadgad rätt till reducerat pris eller till att köpet hävs, samt kompensation. 8.2 Kundtjänst Vid frågor, reklamationer och klagomål når du vår kundtjänst vardagar mellan kl 09:00 och 17:00 på telefonnummer +49 (0)5231-9807-123, samt per e-post på kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com. 8.3 Om det vid tidpunkten för överlämning föreligger en defekt i köpeobjektet (som vi har ansvar för), har kunden endast rätt att få defekten åtgärdad eller att få en felfri ersättningsprodukt (fullgörande av avtalet i efterhand). Om den av kunden valda kompensationsformen innebär oproportioneliga merkostnader för oss, har vi rätt att välja en annan kompensationsform. Vid denna bedömning tar vi framförallt hänsyn till köpeobjektets värde i felfritt skick, skadans effekt, sakfrågan, samt att den andra kompensationsformen inte medför stora nackdelar för kunderna. I det här fallet har kunden endast rätt att begära den andra kompensationsformen. Vi har även rätt att inte godkänna denna kompensationsform p.g.a. oproportioneliga merkostnader. Om vi för att fullgöra avtalet i efterhand levererar en ny, felfri produkt, är kunden skyldig att returnera den defekta produkten och återbära de erhållna prestationerna.

8.4 Om vi inte kan eller vill fullgöra avtalet i efterhand eller om fullgörandet av avtalet i efterhand av olika skäl, som vi är skyldiga att redovisa, inte sker inom rimlig tid eller om något annat problem tillstöter, kan kunden efter eget gottfinnande välja att häva avtalet eller kräva ett skäligt prisavdrag. Om avtalet hävs är kunden och vi skyldiga att återbära erhållna tjänster till varandra. Kunden är skyldig att återbära de erhållna prestationerna. 8.5 Preskriptionstiden för garantianspråk är ett år för begagnade produkter och två år för nya produkter. Om en defekt upptäckts senare än sex månader efter mottagandet, är kunden skyldig att bevisa att produkten var defekt när produkten mottogs. 8.6 Garantianspråk gentemot oss gäller bara en kund och kan inte överlåtas. 8.7 Kunden kan dessutom göra anspråk gentemot tillverkarna jämte deras garantiförklaringar (tillverkargarantier), som ofta följer med produkten. Vi har inget ansvar för anspråk gentemot tillverkare, men bistår gärna kunden inom ramen för vårt serviceåtagande. 8.8 Läs alltid den medföljande garantiinformationen vid eventuella produktansvars- och garantiärenden och kontakta vår servicehotline på 05231-9807123 vid tveksamheter. Du kan i hög grad själv bidra till att ett eventuellt produktansvars- eller garantiärende behandlas snabbt. 8.9 I övrigt ska all korrespondens, eventuella frågor eller kritik, förslag och klagomål skickas till: CASISOFT MindWare GmbH, Bad Meinberger Str.1, 32760 Detmold.

9. Ansvarsbegränsning 9.1 Vi ansvarar inte för medelbara skador, i synnerhet inte utebliven vinst eller andra förmögenhetsskador, gentemot företag eller offentligrättsligt juridiska personer eller offentligrättsliga fonder. 9.2 Produktansvaret för normalt förutsebara skador, med undantag för uppsåt och grov oaktsamhet, är begränsat. Ytterligare anspråk från kunden är uteslutna, oavsett rättslig grund. 9.3 De tidigare nämnda friskrivningsklausulerna gäller inte, om vi eller våra representanter handlar uppsåtligt eller med grov oaktsamhet eller om skadorna kan hänföras till en brist i de avtalsenliga plikterna eller anspråken jämte §§ 1,4 i ty. lagen om produktansvar. Ansvarsbegränsningen gäller inte heller för skador genom dödsfall, kroppsliga skador eller hälsoskador. I dessa fall har vi oinskränkt ansvar för våra rättsliga företrädare eller representanter även vid lätt oaktsamhet. Det ansvar som stipuleras av garantiförklaringarna berörs inte.10. Ångerrätt Konsumenter har två veckors ångerrätt. Tyska federala justitiedepartementet rekommenderar nedanstående beskrivning av ångerrätten. Vissa domstolar håller dock denna beskrivning för otillräcklig. Därför vill vi informera dig om att din ångerrätt, i motsats till vad som beskrivs nedan, tidigast börjar samma dag som varan och ett skriftlig meddelande om detta (t.ex. I form av brev, faxmeddelande eller e-postmeddelande) mottas. När ångerrätten tillämpas står vi alltid för risken när varan återsänds.Ångerrättspolicy

Ångerrätt
Du kann häva avtalet skriftligt inom 14 dagar (t.ex. Per brev, fax eller e-post) utan att ange skäl, eller genom att skicka tillbaka varan, om varan har överlämnats till dig innan tidsfristens slut. Tidsfristen börjar i och med erhållandet av denna skriftliga information, dock inte innan varan har nått mottagaren (vid återkommande leveranser av likvärdiga varor inte innan mottagandet av första delleveransen) och inte heller innan vi har uppfyllt vår informationsplikt jämte artikel 246 § 2 i kombination med § 1 stycke 1 och 2 EGBGB, samt våra förpliktelser enligt § 312e stycke 1 mening 1 BGB i kombination med artikel 246 § 3 EGBGB. Kunden håller sig inom tidsfristen genom att skicka iväg den skriftliga hävningen av köpet eller produkten i tid. Hävningen av köpet ska skickas till: CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

E-Mail: kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com Fax: 05231-9807-136


Effekter av en hävning av köpet Om köpet hävs, måste båda parter återgälda erhållna prestationer och i förekommande fall återbära andra fördelar (t.ex. Räntor). Om du endast kann återsända/återgälda en del av eller inget av prestationen eller endast i försämrat skick, måste du eventuellt kompensera oss för detta. Vid återsändning av varor gäller detta ej, om försämringen av varan är av en typ som endast kann testas/mätas i t.ex. En butik. I övrigt kann du undvika kompensationsförpliktelse p.g.a. försämring genom ändamålsenlig användning av varan genom att inte använda varan och avstå från alla former av användning som medför värdeförsämring. Vi står för risken för varor som återsänds per paket. Du får betala kostnaden för återsändning, om den levererade varan motsvarar den beställda varan och priset för den vara som ska återsändas inte överstiger 40 euro eller om du vid tidpunkten för återsändningen inte har betalat varan eller gjort en avtalsenlig delbetalning, även om varan kostar mer än 40 euro. Annars är återsändningen gratis. Varor som inte skickas som paketförsändelser hämtas hos dig. Ev. Återbetalning måste göras inom 30 dagar. För dig påbörjas betalningsfristen i och med att du skickar meddelandet om hävning av köpet eller varan, och för oss påbörjas fristen i och med att vi mottar meddelandet/varan.

Kreditköp Om det här avtalet finansieras genom lån och det finansierade avtalet hävs, är du inte längre bunden vid kreditavtalet, om de båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Det anses vara fallet när det är vi som är kreditgivare eller när din kreditgivare har använt sig av oss för att sköta din finansiering. Om vi redan har mottagit din kredit när ångerrätten träder i kraft eller om vi redan har mottagit den återsända varan, har din kreditgivare samma rättigheter och skyldigheter som vi har enligt avtalet om finansieringen avseende de rättsliga följderna av ett hävt köpeavtal. Det sistnämnda gäller inte om det aktuella avtalet handlar om köp av finansinstrument (t.ex. värdepapper, deviser eller derivatinstrument). Om du vill undvika bindande avtal, rekommenderas att du häver båda avtalen separat. Slut på informationsmeddelande om hävande av köp


11. Dataskydd 11.1 Insamling, bearbetning och användning av personrelaterad information Du kan besöka vår sida utan att uppge några personuppgifter. Vi sparar åtkomstdata som inte är personrelaterad (t.ex. ISP:ns namn, vilken sida du kom till oss ifrån eller namnet på den hämtade filen). Vi använder endast denna information för att optimera vårt system och informationen kan inte kopplas till dig. Personrelaterad information samlas endast in när du frivilligt matar in personuppgifter i samband med att du beställer varor, öppnar ett kundkonto eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder endast denna information för att administrera och fullgöra din beställning. När avtalet har avslutats och efter att priset har beräknats spärras dina uppgifter för fortsatt bruk och raderas i enlighet med de skatte- och handelsrättsliga föreskrifterna, såvida du inte uttryckligen har gett ditt medgivande till att uppgifterna även får användas fortsättningsvis. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet, kommer ditt namn (valfritt) och din e-postadress, med ditt godkännande, användas för egna marknadsföringssyften, tills du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrevet. 11.2 Spridning av personrelaterad information och kreditprövning Dina personuppgifter vidarebefordras till det speditionsföretag som ansvarar för varuleveransen till dig, såvida detta är nödvändigt för att leverera varorna. För att administrera betalningar, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som sköter betalningen. Om vi leverar varorna utan förskottsbetalning, gör vi en kreditprövning med hjälp SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Dina intressen tillvaratas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Informationen sprids inte till tredje part.

11.3 Cookies I den här butiken används cookies för att lagra information om innehållet i varukorgen. Nästa gång du besöker butiken kan du därför återställa innehållet i varukorgen. Vi behöver dina kunduppgifter när du loggar in i vår butik eller gör en beställning. Formulären blir förifyllda med hjälp av informationen i cookien. De cookies som skapas har en giltighetstid på sex månader. Du kan själv välja att tillåta eller vid behov spärra cookies från butiken via inställningarna i din webbläsare. 11.4 Datasäkerhet Dina personuppgifter krypteras med SSL (128 bitars) när de överförs via Internet. Med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar vi vår webbplats och de övriga systemen, så att din information inte ska gå förlorad, förstöras, bli åtkomlig, förändras eller spridas av obehöriga personer. Det personliga lösenordet måste anges för att ett användarkonto ska vara tillgängligt. Hantera därför ditt användarnamn/lösenord som konfidentiell information, och stäng webbläsaren när du har kommunicerat färdig med oss, i synnerhet om du delar datorn med andra användare. 11.5 Informationsrätt Enligt tyska dataskyddslagen har du rätt till kostnadsfri information om din lagrade information, samt vid behov rätt till att korrigera, spärra eller radera denna information.

11.6 Återkallelse av medgivanden Under beställningsprocessen har du eventuellt gett följande uttryckliga medgivanden. Vi vill uppmärksamma dig på att du när som helst kan återkalla dessa medgivanden. 11.7 Medgivande om e-postreklam [] Jag vill regelbundet få intressanta erbjudanden via e-post. Min e-postadress kommer inte spridas till andra företag. Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande till att min e-postadress används för marknadsföringssyften i framtiden genom att klicka på länken ”Säg upp prenumerationen” i slutet av nyhetsbrevet eller avmarkera alternativet ”Nyhetsbrev” i medlemssektionen. Vi sparar och behandlar alla kunduppgifter i enlighet med de gällande föreskrifterna i tyska dataskyddslagen (BDSG) och tyska teletjänstdataskyddslagen (TDDSG).

11.9 Ansvarig för dataskydd Kontakta oss på nedanstående adress vid frågor som gäller insamling, bearbetning eller användning av personlig information, vid upplysningar, korrigeringar, spärrning eller borttagning av data, samt återkallelse av medgivanden: CASISOFT MindWare GmbH modellbahnshop-lippe.com Bad Meinberger Str.1 32760 Detmold Tel: 05231 9807-123 Fax: 05231 9807-136 E-post: kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com

12. Tillämplig lag och behörig domstol 12.1 Detmold eller en annan domstol som vi utser är exklusiv domstol för alla tvister om de allmänna villkoren och alla ordrar som regleras av de allmänna villkoren, under förutsättning att kunden är en handlare enligt tysk handelslag (HGB) eller en offentligrättslig organisation. 12.2 Avtal som sluts inom ramen för dessa allmänna villkor ska följa lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för hela FN:s internationella köplag (CISC). Vid avtal med ett syfte som inte är förenligt med användarens (konsumentens) yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet, gäller detta val av tillämplig lag endast om det skydd som de tvingande bestämmelserna i landet, där konsumenten normalt vistas, ger inte påverkas.

13. Slutbestämmelser Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor helt eller delvis är utan verkan eller om den eller de senare förlorar sin rättsverkan, påverkas inte de övriga avtallsvillkorens giltighet.