SELECT TOP 1 FUNKTION_WERT_DE AS wertDef, FUNKTION_WERT_DE AS wert FROM SHOP_CONFIGURATION WHERE (FUNKTION_NAME = 'WAEHRUNG_FAKTOR_USD')SELECT ID_LAND, ID_SPRACHE, SPRACHE, SPRACHE_DEFAULT, TRUSTED_SHOP_OK, TRUSTED_SHOP_ANMELDUNG_LINK, TRUSTED_SHOP_ID_ANMELDUNG, ID_SPRACHE_WIRECARD FROM SHOP_SPRACHENSELECT MB_GRUPPEN_NAMEN.SHORT_ENTRY, MB_GRUPPEN_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryName, MB_GRUPPEN_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryNameDef FROM MB_GRUPPEN_NAMEN WHERE (MB_GRUPPEN_NAMEN.SICHTBAR = 1) AND (SHOPTYPE IN (0,1)) ORDER BY MB_GRUPPEN_NAMEN.ENTRY_NAME_deSELECT MB_GATTUNG_NAMEN.SHORT_ENTRY, MB_GATTUNG_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryName, MB_GATTUNG_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryNameDef FROM MB_GATTUNG_NAMEN WHERE (MB_GATTUNG_NAMEN.SICHTBAR = 1) AND (SHOPTYPE IN (0,1)) ORDER BY MB_GATTUNG_NAMEN.ENTRY_NAME_deSELECT SHORT_ENTRY, SITE_STRUCTURE_LOWER_ENTRY, ENTRY_NAME_de AS entryName, ENTRY_NAME_de AS entryNameDef FROM MB_GRUPPEN_NAMEN WHERE ( SICHTBAR = 1 ) AND (SHOPTYPE IN (0,1)) AND ( SITE_STRUCTURE_LOWER_ENTRY Is Not Null ) ORDER BY ENTRY_NAME_deSELECT SHORT_ENTRY, SITE_STRUCTURE_LOWER_ENTRY, ENTRY_NAME_de AS entryName, ENTRY_NAME_de AS entryNameDef FROM MB_GATTUNG_NAMEN WHERE ( SICHTBAR = 1 ) AND (SHOPTYPE IN (0,1)) AND ( SITE_STRUCTURE_LOWER_ENTRY Is Not Null ) ORDER BY ENTRY_NAME_deSELECT TOP 1 ean FROM mb_artikel WHERE modell_id = 408670SELECT LOWER_ENTRY, PAGE_TYPE, PAGE_STYLE, URL_NAME, URL_TARGET, SITE_NAME_de AS shortEntryNameDef, SITE_NAME_de AS shortEntryName FROM SHOP_SITE_NEW_STRUCTURE WHERE (UPPER_ENTRY = '-') AND (ACTIVE = 1) AND (MENU_DISPLAY_TOP = 1) AND (SHOPTYPE IN (0,1)) ORDER BY SORTSELECT FUNKTION_NAME, FUNKTION_WERT_de AS wertDef, FUNKTION_WERT_DE AS wert FROM SHOP_CONFIGURATION SELECT BEZEICHNUNG, WERT FROM MB_CONFIGURATIONSELECT STROMSYSTEM_ID, STROMSYSTEM_de AS STROMSYSTEM, STROMSYSTEM_de AS STROMSYSTEM_DEF FROM MB_STROMSYSTEM WHERE Not (STROMSYSTEM_ID = '0') ORDER BY SORT_ID SELECT RABATT, GUTHABEN, GUTSCHEIN FROM SHOP_AUFTRAG WHERE ID_AUFTRAG = 0SELECT TOP 1 SITE_NAME_de AS siteName, SITE_NAME_de AS siteNameDef FROM SHOP_SITE_NEW_STRUCTURE WHERE LOWER_ENTRY = '024'SELECT TOP 1 SHORT_ENTRY, ENTRY_NAME_de AS entryNameDef, ENTRY_NAME_DE AS entryName FROM MB_GRUPPEN_NAMEN WHERE (SHORT_ENTRY = '013') Herpa 952842 Spur H0 VW Passat "Johanniter Hamburg" modellbahnshop-lippe.com
MEIN WARENKORB
SELECT TOP 1 LANGBESCHREIBUNG FROM MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE WHERE MODELL_ID = 408670SELECT MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.DOC_TYPE_NAME_DE AS typeName, MB_DOKUMENT_TYPE.DOC_TYPE_NAME_de AS typeNameDef, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE FROM MB_DOKUMENT_TYPE ORDER BY MB_DOKUMENT_TYPE.SORT_POSSELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'AN')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'ET')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = '360_GRAD')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'SHOWCASE')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'GALLERIE')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'VORBILD')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'GARNITUR')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'TUNING')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'BA')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'LINK')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'VORSTELLUN')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'PROD_MP4')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'YOUTUBE')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'YOUTUBE_V')SELECT A.MODELL_ID, A.URL, A.BREITE, A.HOEHE, A.SPRACHE, A.PFAD, A.DATEI, A.KENNUNG, MB_DOKUMENT_TYPE.LINK_TARGET, MB_DOKUMENT_TYPE.PFAD_DOKUMENTE, A.BESCHREIBUNG_DE AS beschreibung, A.BESCHREIBUNG_de AS beschreibungDef FROM MB_ARTIKEL_DOKUMENTE AS A INNER JOIN MB_DOKUMENT_TYPE ON A.KENNUNG = MB_DOKUMENT_TYPE.KENNUNG WHERE (A.MODELL_ID = 408670 AND A.KENNUNG = 'BLOG')SELECT MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_de AS wertSpracheDef, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_DE AS wertSprache, MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_de AS typeNameDef, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_DE AS typeName, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.LOGO_DATEI, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.STANDARD, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_de AS einheitNameDef, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_DE AS einheitName FROM (MB_SPEZ_MOD_REF INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYPEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.SPEZIFIKATION_TYP_ID) INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE ON MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE.INHALT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_EINHEITEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID = MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_KAT_REF ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZ_KAT_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID WHERE (MB_SPEZ_MOD_REF.MODELL_ID = 408670 AND MB_SPEZ_KAT_REF.KATEGORIE_ID = 4) ORDER BY MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_deSELECT NAME_DE AS nameLang, NAME_de AS nameLangDef FROM MB_SPEZ_KATEGORIEN WHERE (KATEGORIE_ID = 4)SELECT MB_ZUBEHOER.MODELL_ID, MB_ZUBEHOER.MODELL_ID_ZUBEHOER FROM MB_ZUBEHOER INNER JOIN MB_ARTIKEL ON MB_ZUBEHOER.MODELL_ID_ZUBEHOER = MB_ARTIKEL.MODELL_ID WHERE (MB_ZUBEHOER.MODELL_ID = 408670 AND MB_ARTIKEL.FREIGABE = 1 AND MB_ARTIKEL.IM_SHOP = 1) ORDER BY MB_ZUBEHOER.sort_idSELECT SHOP_THEMENWELTEN.THEMENWELT_ID, SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL.MODELL_ID, SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL.SEITE, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ARTIKEL_NR, SHOP_THEMENWELTEN.NAME_de AS themenWeltDef, SHOP_THEMENWELTEN.NAME_de AS themenWelt FROM SHOP_THEMENWELTEN INNER JOIN SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL ON SHOP_THEMENWELTEN.THEMENWELT_ID = SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL.THEMENWELT_ID INNER JOIN MB_ARTIKEL ON SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL.MODELL_ID WHERE (SHOP_THEMENWELTEN_ARTIKEL.MODELL_ID = 408670 AND AKTIV = '1') ORDER BY SHOP_THEMENWELTEN.SORTSELECT MB_SCHLAGWOERTER_ARTIKEL.MODELL_ID, MB_SCHLAGWOERTER_ARTIKEL.ID_SCHLAGWORT, MB_SCHLAGWOERTER.DE AS schlagwort,MB_SCHLAGWOERTER.DE AS schlagwort_def, MB_SCHLAGWOERTER.ANZAHL_BENUTZT FROM MB_SCHLAGWOERTER_ARTIKEL INNER JOIN MB_SCHLAGWOERTER ON MB_SCHLAGWOERTER_ARTIKEL.ID_SCHLAGWORT = MB_SCHLAGWOERTER.ID_SCHLAGWORT WHERE (MB_SCHLAGWOERTER_ARTIKEL.MODELL_ID = 408670) ORDER BY MB_SCHLAGWOERTER.ANZAHL_BENUTZT DESCSELECT MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_de AS wertSpracheDef, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_DE AS wertSprache, MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_de AS typeNameDef, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_DE AS typeName, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.LOGO_DATEI, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.STANDARD, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_de AS einheitNameDef, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_DE AS einheitName FROM (MB_SPEZ_MOD_REF INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYPEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.SPEZIFIKATION_TYP_ID) INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE ON MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE.INHALT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_EINHEITEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID = MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_KAT_REF ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZ_KAT_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID WHERE (MB_SPEZ_MOD_REF.MODELL_ID = 408670) AND NOT (MB_SPEZ_KAT_REF.KATEGORIE_ID = 4) ORDER BY MB_SPEZ_MOD_REF.SORTSELECT MB_ARTIKEL_GALLERIE.ID, MB_ARTIKEL_GALLERIE.MODELL_ID, MB_ARTIKEL_GALLERIE.BILD_NAME, MB_ARTIKEL_GALLERIE.BILD_GROSS, MB_ARTIKEL_GALLERIE.LINK_DESCR_de AS descrip, MB_ARTIKEL_GALLERIE.LINK_DESCR_de AS descripDef, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID FROM MB_ARTIKEL INNER JOIN MB_ARTIKEL_GALLERIE ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_GALLERIE.MODELL_ID WHERE (MB_ARTIKEL_GALLERIE.MODELL_ID = 408670) ORDER BY MB_ARTIKEL_GALLERIE.SORT_POS
H0 1:87
Epoche VI
Hinweis nach EU-Spielzeugrichtlinie 2009/48/EC: Achtung, nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
Neuheit
SELECT MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE.KURZBESCHREIBUNG AS description, MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1.KURZBESCHREIBUNG AS descriptionDef, MB_ARTIKEL_PREISE.PREIS_de AS preisUvp, MB_ARTIKEL_PREISE.HAUSPREIS, SHOP_MWST_SAETZE.MWST_SATZ, MB_ARTIKEL.STROMSYSTEM_ID, MB_ARTIKEL_PREISE.PREIS_SHOP_de AS preisShop, MB_ARTIKEL.BAUREIHE, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ARTIKEL_NR, MB_ARTIKEL.EPOCHE_ID, MB_GATTUNG_ARTIKEL.SHORT_ENTRY AS SHORT_ENTRY_GATT, MB_GRUPPEN_ARTIKEL.SHORT_ENTRY AS SHORT_ENTRY_GRP, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID, MB_ARTIKEL.GUTSCHEIN, MB_ARTIKEL.ID_MWST_SATZ FROM ((MB_ARTIKEL LEFT JOIN MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE.MODELL_ID) LEFT JOIN MB_ARTIKEL_PREISE ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_PREISE.MODELL_ID) LEFT JOIN MB_GATTUNG_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GATTUNG_ARTIKEL.MODELL_ID LEFT JOIN MB_GRUPPEN_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GRUPPEN_ARTIKEL.MODELL_ID LEFT JOIN MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_gb AS MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1 ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1.MODELL_ID INNER JOIN SHOP_MWST_SAETZE ON MB_ARTIKEL.ID_MWST_SATZ = SHOP_MWST_SAETZE.ID_MWST_SATZ WHERE (MB_ARTIKEL.MODELL_ID = '408670') AND (MB_ARTIKEL.IM_SHOP = 1 OR MB_ARTIKEL.IN_PLANUNG = 'Y')SELECT MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE.KURZBESCHREIBUNG AS description, MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1.KURZBESCHREIBUNG AS descriptionDef, MB_ARTIKEL_PREISE.PREIS_de AS preisUvp, MB_ARTIKEL_PREISE.HAUSPREIS, SHOP_MWST_SAETZE.MWST_SATZ, MB_ARTIKEL.STROMSYSTEM_ID, MB_ARTIKEL_PREISE.PREIS_SHOP_de AS preisShop, MB_ARTIKEL.BAUREIHE, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ARTIKEL_NR, MB_ARTIKEL.EPOCHE_ID, MB_GATTUNG_ARTIKEL.SHORT_ENTRY AS SHORT_ENTRY_GATT, MB_GRUPPEN_ARTIKEL.SHORT_ENTRY AS SHORT_ENTRY_GRP, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID, MB_ARTIKEL.GUTSCHEIN, MB_ARTIKEL.ID_MWST_SATZ FROM ((MB_ARTIKEL LEFT JOIN MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE.MODELL_ID) LEFT JOIN MB_ARTIKEL_PREISE ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_PREISE.MODELL_ID) LEFT JOIN MB_GATTUNG_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GATTUNG_ARTIKEL.MODELL_ID LEFT JOIN MB_GRUPPEN_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GRUPPEN_ARTIKEL.MODELL_ID LEFT JOIN MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_gb AS MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1 ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_ARTIKEL_DESCRIPTION_DE_1.MODELL_ID INNER JOIN SHOP_MWST_SAETZE ON MB_ARTIKEL.ID_MWST_SATZ = SHOP_MWST_SAETZE.ID_MWST_SATZ WHERE (MB_ARTIKEL.MODELL_ID = '408670') AND (MB_ARTIKEL.IM_SHOP = 1 OR MB_ARTIKEL.IN_PLANUNG = 'Y')

Herpa 952842
VW Passat

UVP des Herstellers: 24,95 €

19,29 €
entspricht Exportpreis von:
20,96 USD
SELECT Sum(SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.MENGE) AS SUMME_MENGE FROM SHOP_AUFTRAG INNER JOIN SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL ON SHOP_AUFTRAG.ID_AUFTRAG = SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.ID_AUFTRAG WHERE (((SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.MODELL_ID) = '408670') AND ((SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.STORNIERT) = 'N') AND ((SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.RUECKNAHME) = 'N') AND ((SHOP_AUFTRAG_ARTIKEL.GELIEFERT)='N') AND ((SHOP_AUFTRAG.RETURN_OK)='Y') AND ((SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>2 And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>7 And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>8 And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>10 And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>15 And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>20) And (SHOP_AUFTRAG.AKTUELLER_STATUS)<>38)SELECT TOP 1 BESTAND_MAX_MINUS FROM MB_ARTIKEL WHERE MODELL_ID = 408670
Versand
Vorbestellung möglich
 
 

Beschreibung & Daten

SELECT MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_de AS wertSpracheDef, MB_SPEZ_MOD_REF.WERT_DE AS wertSprache, MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_de AS typeNameDef, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.NAME_DE AS typeName, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.LOGO_DATEI, MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID, MB_SPEZ_EINHEITEN.STANDARD, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_de AS einheitNameDef, MB_SPEZ_EINHEITEN.NAME_DE AS einheitName FROM (MB_SPEZ_MOD_REF INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYPEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.SPEZIFIKATION_TYP_ID) INNER JOIN MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE ON MB_SPEZIFIKATION_TYPEN.INHALT_ID = MB_SPEZIFIKATION_TYP_INHALTE.INHALT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_EINHEITEN ON MB_SPEZ_MOD_REF.EINHEIT_ID = MB_SPEZ_EINHEITEN.EINHEIT_ID INNER JOIN MB_SPEZ_KAT_REF ON MB_SPEZ_MOD_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID = MB_SPEZ_KAT_REF.SPEZIFIKATION_TYP_ID WHERE (MB_SPEZ_MOD_REF.MODELL_ID = 408670) AND NOT (MB_SPEZ_KAT_REF.KATEGORIE_ID = 4) ORDER BY MB_SPEZ_MOD_REF.SORT
VW Passat "Johanniter Hamburg"

Sonderauflage Handel Nord

- limitierte Auflage
Hersteller: Herpa
Artikel-Nr.:952842
Spur: H0
Epoche:VI
 
Erscheinungsdatum:01 / 2023
Hersteller-Preis:24,95 €

Wunschzettel

Wunschzettel
SELECT MB_ARTIKEL.MODELL_ID, MB_ARTIKEL.BAUREIHE, MB_ARTIKEL.BAUREIHE_M_ORDNUNGSNR, MB_ARTIKEL.MODELL_NEU, MB_ARTIKEL.VORBESTELLBAR, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ARTIKEL_NR, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID, MB_ARTIKEL.BAHNGESELLSCHAFT_ID, MB_ARTIKEL.EPOCHE_ID, MB_ARTIKEL.SPUR_ID, MB_ARTIKEL.BWARE, MB_ARTIKEL.STROMSYSTEM_ID, MB_GATTUNG_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryNameDef, MB_GATTUNG_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryName FROM MB_VERWANDTE_PRODUKTE INNER JOIN MB_ARTIKEL ON MB_VERWANDTE_PRODUKTE.MODELL_ID_VERW_PRODUKTE = MB_ARTIKEL.MODELL_ID INNER JOIN MB_HERSTELLER ON MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID = MB_HERSTELLER.HERSTELLER_ID INNER JOIN MB_GATTUNG_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GATTUNG_ARTIKEL.MODELL_ID INNER JOIN MB_GATTUNG_NAMEN ON MB_GATTUNG_ARTIKEL.SHORT_ENTRY = MB_GATTUNG_NAMEN.SHORT_ENTRY WHERE (MB_VERWANDTE_PRODUKTE.MODELL_ID =408670) AND (MB_ARTIKEL.FREIGABE=1) AND (MB_HERSTELLER.AKTIV=1) AND (MB_ARTIKEL.IM_SHOP = 1 OR MB_ARTIKEL.IN_PLANUNG = 'Y') AND (MB_GATTUNG_NAMEN.SICHTBAR=1) AND (MB_GATTUNG_NAMEN.SHOPTYPE IN (0,1)) ORDER BY MB_VERWANDTE_PRODUKTE.SORT_IDSELECT MB_ARTIKEL.MODELL_ID, MB_ARTIKEL.BAUREIHE, MB_ARTIKEL.BAUREIHE_M_ORDNUNGSNR, MB_ARTIKEL.MODELL_NEU, MB_ARTIKEL.VORBESTELLBAR, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ARTIKEL_NR, MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID, MB_ARTIKEL.BAHNGESELLSCHAFT_ID, MB_ARTIKEL.EPOCHE_ID, MB_ARTIKEL.SPUR_ID, MB_ARTIKEL.BWARE, MB_ARTIKEL.STROMSYSTEM_ID, MB_GRUPPEN_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryNameDef, MB_GRUPPEN_NAMEN.ENTRY_NAME_de AS entryName FROM MB_VERWANDTE_PRODUKTE INNER JOIN MB_ARTIKEL ON MB_VERWANDTE_PRODUKTE.MODELL_ID_VERW_PRODUKTE = MB_ARTIKEL.MODELL_ID INNER JOIN MB_HERSTELLER ON MB_ARTIKEL.HERSTELLER_ID = MB_HERSTELLER.HERSTELLER_ID INNER JOIN MB_GRUPPEN_ARTIKEL ON MB_ARTIKEL.MODELL_ID = MB_GRUPPEN_ARTIKEL.MODELL_ID INNER JOIN MB_GRUPPEN_NAMEN ON MB_GRUPPEN_ARTIKEL.SHORT_ENTRY = MB_GRUPPEN_NAMEN.SHORT_ENTRY WHERE (MB_VERWANDTE_PRODUKTE.MODELL_ID =408670) AND (MB_ARTIKEL.FREIGABE=1) AND (MB_HERSTELLER.AKTIV=1) AND (MB_ARTIKEL.IM_SHOP = 1 OR MB_ARTIKEL.IN_PLANUNG = 'Y') AND (MB_GRUPPEN_NAMEN.SICHTBAR=1) AND (MB_GRUPPEN_NAMEN.SHOPTYPE IN (0,1)) ORDER BY MB_VERWANDTE_PRODUKTE.SORT_ID